Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği – KALİD
Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı – KALEV
ORTAK AÇIKLAMASI

Kadıköy Anadolu Lisesi’ne (hazırlık sınıfına) puanı yetmediği halde bir öğrencinin nakil yolu ile mevzuata aykırı şekilde kaydedilmesi iddiası ile ilgili olarak yaklaşık 10 gündür basın ve sosyal medya gündeminde olan konu ile ilgili olarak Camiamızı bilgilendirmek ve duruşumuzu belirtmek amacıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Kısaca;

Okul Aile Birliğince, 06 Eylül 2021 tarihinde Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bir öğrencinin sağlık gerekçesi ile mevzuata aykırı şekilde ve Kadıköy Anadolu’nun taban puanının çok altında bir puanla nakil yolu ile Hazırlık sınıfına kaydedilmesi nedeniyle bir şikayet dilekçesi verilmiştir. Bu dilekçenin ardından gerek Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerine şikayet ve itirazlar iletilmiş gerekse bu idari işlemleri yapan ilgililer hakkında suç duyurularında bulunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı 11 Eylül 2021 günü “İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır.” şeklinde bir açıklamada bulunmuştur.

Şu aşamada Bakanlık soruşturmasının sonucu beklenmektedir. Basında ve sosyal medyada gerek olayla ilgili gerekse yapılması gerekenlerle ilgili olarak çeşitli görüşler paylaşılmaktadır.

İlgili Mevzuat Hükümleri

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin okullar arası nakil işlemlerini düzenleyen 23/7maddesinde

Komisyon; temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile yerleşen öğrenciler de dâhil olmak üzere; Sağlık Bakanlığınca belirlenen “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporunda belirtilen uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar.

ifadesi yer almaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesinin bütünü de dikkate alındığında, nakil işlemleri istisnai hallerde ve yönetmelikte belirtilen şartlarla uygulanabilir olduğunun düzenlendiği net olarak görülmektedir. Yani uygulayıcıların herhangi bir takdir hakkı bulunmamaktadır.

Yönetmelik genel olarak (ve bu olay özelinde) merkezi sınavla öğrenci alan okullara nakil işlemlerinde (sağlık, vb hangi gerekçe ile olursa olsun) aşağıdaki standardın uygulanmasını düzenlemektedir.

  • öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula,
  • aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula,
  • yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula

Nakil işlemi; zaten özel durum ve mağduriyet şartlarındaki öğrencilere pozitif ayrımcılık gayesi ile getirilmiş istisnai bir işlemdir ve bu istisnanın; keyfi uygulamalara, istismarlara, kayırmacılığa ve usulsüz işlemelere konu edilmemesi esastır. Yönetmelik akılcı ve adil bir işleyişin sağlanması için gerekli şartları düzenlemiştir.

Kadıköy Anadolu Yerleştirme Sonuçları ve Değerlendirmemiz

2021- 2022 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleşen 150 öğrenci içerisinde son öğrencinin puanı (taban puan) 455 tir. Yönetmelik gereği nakil gidecek öğrencilerin puanının bu puana eşit veya yüksek olması gereklidir. Sağlık gerekçesi ile nakli istenen öğrencinin puanı ise 405 tir. Başka bir anlatımla; Kadıköy Anadolu’ya bu sene yüzde 0,7’lik dilimden öğrenciler yerleşebilirken, nakli istenen öğrenci ise yüzde 5’lik dilimdedir.

Bu puanın altında bir öğrencinin sağlık sebebiyle ve komisyon kararıyla dahi olsa okula kaydedilmesinin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Kaldı ki, ilgili öğrencinin sağlık nedeniyle nakil talebinde sahip olduğu puanla yerleşebileceği yine Kadıköy bölgesinde birçok okul mevcuttur.

Önemli olan; puan farkının 15, 50 ya da 200 olması değil, nakli istenen öğrencinin puanının okulun taban puanının altında olmasıdır. Yani İdarenin, herhangi bir yorum ya da keyfi davranış veya takdir kullanma hakkı yoktur.

Yukarıda bahsedilen Yönetmelik hükümleri de öğrencinin puanına uygun bir okula yerleştirilmesini emretmektedir.

Puan şartı yok sayılarak yapılacak nakillerin;

  • 100-200 puan aşağıdan bile nakil işlemleri gerçekleştirilmesine olanak sağlayacağı,
  • Keyfilik ve kayırmacılığa zemin hazırlayacağı, bunları meşru hale getireceği
  • Okulların puanını etkileyerek adaletsizliğe neden olacağı, öğrenciler arasında eşitsizlik oluşturacağı,
  • Mevzuata, hak ve adalet kavramlarına aykırı olacağı

için doğru ve adil olmadığı ortadadır. Yönetmelik de bu gerekçelerle ve nedenlerle bu gibi işlemlerin yapılmamasını kesin olarak yasaklamıştır.

Burada vurgulanması gereken husus, bu nakil işlemine karşı çıkış gerekçesinin öğrencinin sağlık durumu olmadığı; okulun öğrenci ve velileri başta olmak üzere tüm Camianın haksız, dayanaksız ve keyfi bir uygulamayı oldu bitti ile kabule zorlanmasına rıza göstermeyeceğidir.

Hukuki Değerlendirmemiz,

Hukuken; “dayanak” “konu” “şekil” ve “yetki” unsurları açısından “sakat” bir idari işlem söz konusudur.

Öğrencinin , Kadıköy Anadolu Lisesi’ne nakline “dayanak” olarak gösterilen bu komisyon kararı ise her nedense hiçbir yere Tebliğ edilmediği gibi , çeşitli talepler üzerine ilgililere de verilmemiştir.

Kamu görevlileri başta olmak üzere, olayda kusuru, kastı, ihmali veya keyfi tutumu bulunan herkesin idari ve adli olarak soruşturmaya/yargılamaya tabi tutulması gerektiği düşünülmektedir.

Bununla ilgili olarak, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyuruları ve idari soruşturmalar için Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde şikayetler gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim’in ilgili birimlerince, bu işlemden idari yargı sürecinden önce derhal geri dönülmeli, mevzuata aykırı olarak gördüğümüz bu işlem yine idare tarafından ortadan kaldırılmalıdır.

Milli Eğitim’in başlattığı soruşturmadan, mevzuatın açık hükümlerine uygun ve kimsenin kafasında soru işareti bırakmayacak bir sonuç çıkmasını umuyoruz.

Yapılan idari işlemin (Milli Eğitim komisyon kararı) yürütmesinin durdurulması ve iptali için süresi içerisinde İdari Yargı yoluna da gidilebilecektir.

Mevzuatın açık hükümlerine rağmen aksi yönde uygulama yapmak hukuka aykırıdır ve doğal olarak da yaptırıma tabidir. Buna göre; Milli Eğitim ve Cumhuriyet Savcılıklarınca yapılacak soruşturmalarda başkaca ihlal ya da suç unsurlarının ortaya çıkma ihtimali dışında; şu aşamada hem Milli Eğitim Mevzuatı ve Devlet Memurları Kanunu’nun ihlal edilmesi, hem de TCK Madde 257 kapsamında Görevin Kötüye Kullanılması Suçunun unsurlarının oluştuğu değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak;

Gerçeği yansıtmayan çarpıtılmış ve eksik bilgilerle ve tartışmayı başka bir mecraya çekme gayretiyle konuyu özünden saptırarak, mazur ve safiyane göstererek kamuoyu oluşturmak için yapılan açıklamalar ve yaklaşımlar, mevzuata aykırı nitelikteki idari işlemi ve bu işlemi tesis etmek için yapılan hukuksuzluk ve keyfi işlemleri ortadan kaldırmamaktadır.

Yönetmelik hükmüne uygun olmak kaydı ile (yani puan şartı yerine getirilerek) Yönetmelikte sayılan sağlık ve diğer şartlarla nakil mümkündür, okulun kontenjanından bağımsızdır. İlk nakil isteyen, tek nakil isteyen olmak ya da yönetmelikte yer almayan özel şartlar / dayanaklar iddia ederek puan şartının görmezden gelinerek keyfi uygulamalar yapılmasını kesinlikle meşru kılamaz. Yönetmelik, zaten sağlık ve diğer sayılı sebeplerle nakilden bahsederek bu kuralları koymuştur.

Çok zorlu bir seçme sınavı maratonunun ardından üstün başarı gösterip okulumuza gelen öğrencilerimiz, velilerimiz ve Camiamız; keyfi, objektif olmayan, hukuka aykırı ya da kayırmacı yaklaşımları reddederek ; hukuka uygunluk ve adil bir tutum beklemektedir.

Camianın sivil toplum kuruluşları olan KALİD ve KALEV mevzuata açıkça aykırı olarak değerlendirilen keyfi ve oldu bitti şeklindeki bu işlemin geri alınmasını/iptalini ve bu hukuksuzlukta rolü olan tüm ilgililerin adli/idari soruşturmaya tabi tutulmasını talep etmektedir.

Talebimiz, herhangi bir kişi ya da özel bir duruma karşı sübjektif nitelikli değildir, keyfi uygulamalara ve mevzuat ihlallerine karşıdır ve objektif hukuksal gerekçelere dayalıdır. Hatalı ve hukuka aykırı bir uygulama meşru kılınırsa; adil olmaması bir yana, keyfi tutumlara, kayırmacılığa ve art niyetli arayışlara arka yollar ve kötü emsal oluşturacağı açıktır.

Olayda kişisel olarak bir kusuru olmayan öğrenci kardeşimizin de konu daha fazla sürüncemede bırakılmadan mevzuata uygun şekilde ve puanı doğrultusunda hak ettiği okula yerleştirilerek eğitim hayatına sağlık ve başarı ile devam etmesi en büyük dileğimizdir.

Konu hakkındaki hukuki / idari girişimler başta olmak üzere her türlü gelişme dikkatle izlenmektedir ve her aşamada Camiamız bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla,

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği – KALİD
Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı – KALEV